MM Aluminium Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

„Utrzymanie Firmy MM Aluminium na rynku stolarki aluminiowej poprzez udoskonalenie oferty produktowej”

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, poprawa sytuacji przedsiębiorstwa i wyeliminowanie ryzyka utraty stabilnej pozycji rynkowej, podniesienie poziomu innowacyjności.

Wartość projektu: 1 442 633,31 PLN
Dofinansowanie projektu z UE : 996 941,72PLN

Dnia 8 kwietnia 2021 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „Utrzymanie Firmy MM Aluminium na rynku stolarki aluminiowej poprzez udoskonalenie oferty produktowej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020.
W ramach realizacji projektu planowane jest poniesienie następujących wydatków:

  • nabycie linii technologicznej do produkcji stolarki aluminiowej: piły do cięcia profili, centrum obróbczego, frezarki końcówek profili, piły do listew z systemem pomiarowym
  • nabycie specjalistycznego oprogramowania wspierającego procesy produkcyjno-logistyczne

logo UE