Wybraliśmy wykonawcę

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta firmy:

1. Nazwa Oferenta: Grafit Sp. z o.o., ul. Zachodnia 19, 98-200 Sieradz
2. Data wpłynięcia oferty: 24.04.2019
3. Sposób złożenia oferty: osobiście
4. Warunki: Oferent przedłożył oświadczenie (zał. Nr 4 do zapytania ofertowego), w którym zadeklarował spełnienie warunków udziału w postępowaniu
5. Kryteria oceny:
Cena netto – 554 000,00 pln (90 pkt.)
Okres gwarancji – 24 miesiące (10 pkt.)
Oferta uzyskała 100 pkt
Oferta nie podlega odrzuceniu.

Wybrano wykonawcę:
Grafit Sp. z o.o., ul. Zachodnia 19, 98-200 Sieradz

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
dofnansowanie

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE